Ambassadors in the Spotlight


“Ambassadors in the Spotlight” là một sự kiện hàng năm được tổ chức đặc biệt cho các Đại sứ Wellspring vào đầu mỗi năm học, để chào đón các thành viên mới và quan trọng hơn, cho các ứng cử viên Trưởng Đại sứ và Phó Đại sứ của IAWIS để chứng minh họ xứng đáng với chức vụ mong muốn của họ.
Read more…