Chính sách học bổng vinh danh Wellspring Merit Scholarships năm học 2015 – 2016


Nhân dịp năm học mới để tiếp tục khuyến khích và vinh danh học sinh tiêu biểu, học sinh nỗ lực vượt bậc, học sinh đạt giải thưởng về học thuật cũng như các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, kỹ năng, hoạt động xã hội và đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi đạt chuẩn quốc tế trong cùng năm học, Ban lãnh đạo nhà trường trân trọng giới thiệu chính sách học bổng vinh danh “Merit Scholarships” của năm học này, cụ thể như sau:

BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_1 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_2 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_3 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_4 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_5 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_6 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_7 BAN PDF Thong-Bao-Hoc-Bong-Merit scholarship 2015-2016_v1 (1)_Page_8