Thành tựu nổi bật


NĂM HỌC 2018 – 2019

Talent 200 x 120-01

NĂM HỌC 2017 – 2018

Talent Scholarship-Respect

Merit 17-18 [Recovered] convert font-01

Merit 17-18 [Recovered] convert font-02

Merit 17-18 [Recovered] convert font-03

IGCSE + MUHigh-01IGCSE + MUHigh-02